måndag 20 juni 2011

Demokrati =maktdelning

Makt korrumperar. Därför är det i alla sammanhang viktigt med maktdelning. De viktigaste makthavarna ska kunna avsättas av folket. Annars tvingas vi på sikt leva i ett människofientligt osolidariskt samhälle.

Ägande ger makt. Därför ska samhället gemensamt äga de viktigaste materiella resurserna. Jag önskar t ex att eget ägande av mark var omöjligt. Däremot behöver människor som gör investeringar i mark ha rätten att bruka den under lång tid.
Det är också viktigt med maktdelning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Idag har arbetsgivarna för stor makt, vilket medför dåliga arbetsförhållanden för många anställda.

Likaså behöver kunder/brukare ha makt. Gårdagens samhälle när anställda i offentlig verksamhet hade all makt över brukarna, såsom patienter, elever och föräldrar vill jag inte heller ha tillbaka. Jag är mycket kritisk till dagens valfrihetssystem. Det är alldeles för ytligt och dyrt. Däremot behövs maktdelning så att brukare kan få inflytande över den vård, skola och omsorg som de själva är beroende av. Politiskt valda nämnder och styrelser är inte en tillräcklig garanti för att motverka maktfullkomlighet gentemot brukare.

Det är viktigt att maktdelningen är tydlig mellan förtroendevalda och tjänstemän. Politiker har makten att avsätta de högsta tjänstemännen, men detta är inte tillräckligt. Min uppfattning är att många tjänstemän har alldeles för lite kunskap om vikten av att vårda vårt demokratiska system. Alltför många tjänstemän agerar som politiker och använder sina maktpositioner till att försvåra genomförandet av politiska beslut som de ogillar. Samtidigt har jag erfarenheter av att politiker lägger sig i tjänstemannafrågor på ett otillbörligt sätt. Tror att det behövs mer kunskap och tid för reflektion runt politikerrollen och tjänstemannarollen.

Ekonomiskt oberoende media är en nödvändighet för att olika politiska intressen och händelser ska synliggöras. Öppenhet, offentlighetsprincip, yttrandefrihet och meddelarskydd är andra viktiga förutsättningar för att demokratin ska fungera. Likaså att alla mänskliga rättigheter är uppfyllda.

Utöver dessa punkter är naturligtvis den representativa demokratin och fria rösträtten nödvändiga förutsättningar för demokrati. Alla politiska makthavare ska kunna avsättas i fria och hemliga val. Andra förutsättningar är rätten att registrera nya partier.

Jag anser också att den politiska kulturen behöver ändras, så att en människa lika med en röst också gäller i alla slutna församlingar där viktiga beslut tas. Ingen ska behöva bli utsatt för härskartekniker. Mobbning och trakasserier är alldeles för vanligt och dessutom ofta accepterat i politiken. Det har jag skrivit om tidigare. T ex när jag i går beskrev tre olika maktnivåer.

Jag skrev detta för att det är alldeles för lite demokratisamtal i dagens Sverige. Demokratin är det viktigast vi har och består av så många fler delar än den representativa demokratin och den fria rösträtten. Demokrati = maktdelning och alla människors lika värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar