måndag 14 november 2011

Klass, kön och partiprogram

”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internatio¬nellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och soli¬daritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tän¬kande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga.”

Texten har jag hämtat ur Vänsterpartiets partiprogram.

Det går alltid att vara kritisk mot vissa skrivningar. T ex föds en del barn (ca 1 på 1500) med någon form av oklar könstillhörighet och jag anser inte att barnets vårdnadshavare ska tvingas könskorrigera sitt barn, så att det biologiska könet blir mer entydigt. Likaså känner en del personer att deras biologiska kön inte stämmer med deras könsidentitet. Några vill byta kön och andra vill inte definiera sin könstillhörighet.

När programmet ger en bild av att det enbart finns kvinnor och män kan inte alla människor känna igen sig i denna beskrivning. Så blir det alltid när olikheter ska kategoriseras in i olika rutor och förenklingar. Trots att några individer osynliggörs så anser jag att vi i dagens Sverige i vissa sammanhang ska prata om kvinnor och män. Framförallt ska vi ta fram statistik för att påvisa att dagens könsmaktsordning medför att kvinnor som grupp på olika sätt missgynnas.

Just i detta programstycke hade det gärna fått stå människor istället för kvinnor och män, men för mig är det inte något stort problem. Jag tycker texten är bra. Den lyfter såväl klass, som kön, som etnicitet och att samhället ska byggas på ekologis grund. Andra delar av programmet har bra texter om HBT-personers rättigheter.

Då och då går jag tillbaka till mitt partis ideologiska grund, eftersom jag börjar tvivla på att jag vill vara med. Jag blir trött på konservatismen, dogmatismen och maktstrukturerna. Hittar tveksamheter i partiprogrammet och i organisationen och har skrivit motioner för att lyfta nya frågor och tillföra några förändringar.

Texten i förorden att partiet har ”idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande” står nog alla för teorin, men praktiken ser alltför ofta annorlunda ut. Varken mitt parti eller något annat parti är problemfritt. För mig är vänsterpartiet det enda möjliga partiet i dagens Sverige. Jag står för partiets grundläggande värderingar och fortsätter vara en kritisk medlem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar