måndag 19 september 2011

Tillväxt och ojämlika villkor

Jag läser och ser mycket som gör mig upprörd och arg.

Fullerö Park är ett företagsinitiativ som nuvarande borgerliga ledning i Uppsala stöder. Området ligger vid E4 drygt en mil norr om staden. Inriktningen är att bygga ett stort handels- och upplevelsecentrum i denna vackra kulturarvsmiljö. V, mp och s är emot planerna. Ett skäl är negativ påverkan på växthuseffekten. Ett annat att det redan finns gått om handelsområden och konkurrensen kan göra att andra områden som ligger bättre till ur resandesynpunkt slås ut. Ett tredje argument är att det tänkta vikingacentret kommer att trivialisera och förenkla kulturarvet. Ett fjärde är att vårt klot inte tål ökad konsumtion och att tillväxtargumenten därför är ohållbara

Exploatörerna lyfter fler jobb argumentet för att få stöd för projektet. Så här står det på företagets egna webbsidor

”Fullerö Park kommer att skapa omkring 1 500 nya arbetstillfällen. Majoriteten av dessa är så kallade ingångsjobb. Förklaringen till benämningen ingångsarbeten är att den här typen av ingångsarbeten ofta är vägen in på arbetsmarknaden för i synnerhet tre grupper; unga, kvinnor och utlandsfödda.”

Det texten ger uttryck för är att vita män över 25 år inte förväntas vara arbetare på ett sådant här ställe, för här ska bara människor i underordnad ställning jobba.

När jag är ute och utbildar brukar jag prata om jämställdhetsparadoxen, alltså att både behöva tala om flickor/kvinnor som grupp och samtidigt vilja upplösa kategorin flickor/kvinnor för att bli bemötta som de individer vi är.

Tycker alltså att det är viktigt att synliggöra att det finns en strukturell diskriminering. Kvinnor som grupp får lägre lön, färgade som grupp har svårare att få jobb, unga förväntas vara tacksamma för tillfälliga jobb och taskiga arbetsvillkor o.s.v. Detta måste upp i ljuset, skrivas om och ifrågasättas. Vi ska kämpa kollektivt för en förändring, samtidigt som individerna behöver stöd när de kräver rimliga villkor.

Om förväntningen är att en ska bli sämre bemött och få mindre makt om en tillhör en av ovanstående kategorier, så blir det ingen förändring. Tänker att Fullerö Park AB hoppas få många anställda som kan arbeta med låg lön och under dåliga villkor, vilket är ett vanligt problem för handels- och restauranganställda. Därför gör ovanstående text mig upprörd.

För övrigt har jag tillbringat tre timmar i en arbetsgrupp inom vård- och omsorg i eftermiddag. Roligt att få tid att samtala om jämställdhet och mångfald, roligt att märka att det jag pratar om skapar intresse och reflektion, roligt att uppleva att alla tycker att mänskliga rättigheter och jämlika villkor är viktigt såväl i teorin som i vardagen.

PS. Fullerö Park AB:s egna beskrivningar av miljöpåverkan låter väldigt positivt för en som inte är insatt i miljöfrågor. Det finns en opartisk miljökonsekvensbeskrivning för hela projektet, som ger en helt annan bild.

Så här står det bl.a. i MKB:n ”Planförslaget bedöms ge upphov till betydande negativ miljöpåverkan avseende klimat och även stå i konflikt med lokala miljömål och intentioner i översiktsplanen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar