tisdag 24 maj 2011

Om etik, moral och identiteter

Hade tänkt blogga mer om goda och onda, men fastnade i en filosofisk avhandling om transidentiteter av Ulrica Engdahl.

Att vara som/den ‘en’ är: En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext.

I inledningen skriver Ulrika

”Denna avhandling är ett försök att föreställa sig en bättre och möjligare värld. Detta görs genom en etisk diskussion om begränsningar och möjligheter ’att vara som/den ’en’ är’ i relation till begreppen identitet, rättvisa och erkännande.”

Hon fortsätter sedan:

”Liksom Iris M. Young hävdar att olikheter och skillnader mellan människor inte försvinner för att vi ignorerar dem, menar jag att detsamma gäller begreppet identitet.”
och

”Identitetsbegreppet föreställs inte bara vara determinerat, det determinerar också. När något sägs vara en identitet X, bestämmer det samtidigt vad som är möjligt att vara och göra inom ramen för
X. Det paradoxala är att identitet å ena sidan är ett verktyg för att erfara och uttrycka vem en är och å andra sidan stänger in och begränsar människors möjlighet till detsamma.”


Och om etik, moral och politik

”Traditionellt görs en åtskillnad mellan etik och moral, där moral betecknar moraliska ståndpunkter och handlingar, det vill säga ståndpunkter om vad som är rätt eller fel i och handlingar som motiveras av dessa, medan etik betecknar studiet av detsamma. Jag menar att distinktionen dem emellan innebär en icke önskvärd binaritet som anspelar på det etiska studiet som neutralt emedan moral är belastat med partiskhet och åsikter. I en mening kan det också sägas att alla handlingar är moraliska eftersom inga handlingar är helt befriade från moraliska konsekvenser, likaså kan man säga att alla ståndpunkter är moraliska eftersom de motiveras av en eller annan åsikt om vad som är rätt eller fel.”

” För mig handlar moral om visioner om ett bättre, mer rättvist liv eller samhälle, om att förverkliga centrala värden som till exempel människovärdet, inte om konservativt normbefästande. När jag använder termen etik åsyftar jag det studium jag gör i syfte att diskutera en möjlig(görande) erkännande-etik, det vill säga en systematiserat och reflekterande uttryck för ett normativt innehåll i en sådan. ”

”Politik är ytterligare en term som relaterar till moral genom dess betydelse av att arbeta aktivt för att infria vissa värden eller framkalla vissa samhälleliga förändringar. Politik motiveras av moraliska ståndpunkter och jag menar att de kan användas synonymt. Moral, liksom politik, syftar till ett engagemang i sin omgivning.”

Jag njuter av att läsa Ulrikas försök att föreställa sig en bättre och möjligare värld, genom sin avhandling. Hennes beskrivning av paradoxen mellan att beskriva sin identitet och att fastna i beskrivningen av identiteten är viktig. Jag har ju tidigare skrivit om denna paradox, t.ex. när det gäller att berätta om min cancersjukdom och samtidigt inte få stämpeln och bli inlåst i identiteten cancersjuk. Tycker också att synen på politik som moraliska ställningstaganden är intressant.

Blir mer kritisk till vänsterpartiets strategidokument som uttalar att partiet inte ska moralisera över olika saker. Jag tycker moral och etik är vikigt. Utan moral och etikdiskussioner, eller kanske ännu mer utan moraldiskussioner när jag läst delar av ovanstående avhandling, finns risken att partipolitiken enbart blir populistisk och stryker majoriteten medhårs.

För övrigt är jag lite småfebrig. Efter morgonens cykeltur till MRT-undersökningen, tog jag bilen till jobbet. Motiverade detta med både trötthet och att närmaste cykelunderfarten är avstängd, vilket innebär mer än en kilometers tillägg. Glad att jag hade bil på jobbet, eftersom jag redan vid ett-tiden valde att jobba hemifrån, p.g.a trötthet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar