lördag 12 maj 2012

Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna

Partiet vill skrota pappamånaden, se DN debatt. Familj = patriarkat är viktigare än barnens rätt att få bra relationer med sina vårdnadshavare. Detta är också viktigare än jämställdhet mellan könen, där kvinnor missgynnas i dagens arbetsliv. Dessutom tänker jag på hur vi ska få en fredligare värld där omsorg om barn prioriteras högre när KD får makt att genomföra sina förslag. Har tidigare bloggat om Måns Andersson, fil dr i evolutionsbiologi svar på frågan ”Varför begår kvinnor så mycket färre våldsbrott än män?” i tidningen Genus.

Det beror på att män i allmänhet inte investerar en stor del av sig själva i barn. Det ger en maktförskjutning där män i stället tar makten över kvinnors reproduktion och som resulterar i vår uppfattning att män har rätt att utöva våld, och klarar att vinna. Det rör sig om ett patriarkat, en social överhöghet, som antingen föregår människan och som därför inte bara omformar våra kroppar i dag utan även har gjort det evolutionärt. Mäns våld skapas inte bara av samhället, hannars våld har skapat själva samhället. Men evolutionsbiologisk teori pekar på att om män och kvinnor investerade lika mycket i sina barn och fråntogs möjligheten att ta makt över varandra så skulle det förr eller senare, minska manlig konkurrenskultur och våldsamhet. Det är alltså jämställdhetsarbetet som är grunden för att vi ska kunna utnyttja den frihet till fredlighet vår biologi medger, vårt samhälle förnekar oss. ”

Läser också på GaynyhetssajtenQX  att Kristdemokraterna har fått utforma förslaget i propositionen om ändrad könstillhörighet.  Regeringen vill nu med hjälp av lagen garantera en fortsatt repressiva behandling av transsexuella. I propositionen införs krav på en s.k. Real Life Test. Riksdagen ska alltså besluta om hur vården skall bedrivas. Patientens behov och ändamålsenligheten med dessa krav tar en ingen hänsyn till. Transsexuella som på egen bekostnad har bytt kön utomlands utan psykiatrisk kontroll skall enligt lagförslaget underkastas samma psykiatriska utvärdering när de kommer hem. Lagen skall fortsatt och under stärkt repression ge ett antal psykiatriker kontrollen över transsexuellas liv. Transsexuella under arton år får under inga omständigheter byta kön.

Transsexuella påstås ha en ”könsidentitetsstörning”. I propositionen utvidgas sjukdomsstämpeln till att också gälla intersexuella, vilka döpts om till att lida av ”könsutvecklingsstörning”. Transsexuellas möjlighet till att få byta kön blir alltså även i fortsättningen beroende av om de blir godkända av en psykiatriker när de ska visa upp att de kan framställa sig själva som tillräckligt manliga eller kvinnliga i Real Life testet. I en avhandling från Göteborgs universitet beskrivs denna ”vård” vars regler förstärks i regeringsförslaget som ett könskonservativt förtryckande system som vållar transsexuella personer lidande.

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog den 17 juni 2011 en resolution som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Resolutionen uttrycker även djup oro för det våld och den diskriminering som drabbar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Regeringens proposition om könsidentitet strider säkert mot FN-resolutionen på flera punkter. Om din identitet som transperson måste bevisas genom Real Life testet, så innebär det diskriminering av personen anser jag.  Läs mer på regeringens webbsida om Mänskliga rättigheter
Du kan också lyssna på P1 Kulturradion Kosmo om utsattheten för HBTQ-personer i världen.

Hur länge ska kristdemokraternas reaktionära människosyn få stöd från väljare så att de kan påverka politiken? Var finns liberalerna i regeringen och riksdagen? Hoppas att KD ramlar ur riksdagen vid nästa val. Deras politik går på tvärs mot såväl barnkonvention som resolutionen om HBTQ-personers rätigheter. Däremot får det gärna starta ett nytt parti som grundar sig på etik, moral, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag är fortsatt vänsterpartist men saknar att partierna lyfter moral-, etik- och demokratifrågor i riksdag och regering.
PS Känner inte för att lägga in någon blomma i denna blogg. För övrigt har jag sovit gott och har inga större krämpor, men många små skavanker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar