fredag 30 mars 2012

Byt regering - byt politik

Nuvarande regering sprider ofta myter och ganska ogrundade påståenden för att motivera sin osolidariska politik. Här kommer några exempel.

70 miljarder har regeringen hittills satsat på de fyra jobbskatteavdragen. Regeringens slutsats är att detta lett till mellan 70 000 och 120 000 nya årsarbeten. Den stödjer sig på forskning och utvärderingar som gjorts, bland annat av det Finanspolitiska rådet, som är en myndighet med uppdrag att följa upp regeringens finanspolitik. Nu har IFAU, som lyder under arbetsmarknadsdepartementet, granskat de två första jobbskatteavdragen faktiska effekter på sysselsättningen i Sverige, och kommit fram till att det inte går att dra några slutsatser alls. Jag är övertygad om att forskare som kan arbetsmarknadsfrågor har betydligt bättre kunskaper än dem som ska följa upp finanspolitiken. Läs och hör mer på P1.

Konkurrensutsättning och privatisering av välfärden ökar kvaliteten och medför en positiv utveckling av välfärden enligt regeringen. Så här skrev SNS:s tidigare forskningschef Laura Hartman i höstas i DN:  

Byråkratin skulle minska, liksom de effektivitetsproblem som plågade den offentligt tillhandahållna välfärden. Vidare skulle kvaliteten och demokratin stärkas tack vare ökad valfrihet för medborgarna. Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats. ”

Alla löften om bättre välfärd vid privatiseringar är alltså politiska förhoppningar.

Samhället behöver människor som törs slå larm om brister där de jobbar. Men visselblåsare får ofta problem på arbetsplatsen. Av trettio undersökta visselblåsare blev nästan alla utsattes för något slags bestraffning – utfrysning, ryktesspridning eller, i enstaka fall, rena hot. Bara fyra klarade sig helt undan negativa följder. Läs mer i tidningen Arbetsliv. I P1:s program Publicerat kan du också läsa och lyssna på behovet av ny lagstiftning, vilket vänsterpartiet länge drivit

Regeringen ska ge direktiv till en utredning under våren enligt justitieministern, vilket du kan läsa i Sunt liv

Ansvarig minister för äldreomsorgen, Maria Larsson, tyckte åtminstone i höstas att det inte behövdes någon lag. Hon lade ansvaret på de anställda och ansåg att de måste våga visa mer civilkurage. Se artikel i DN  Regeringspolitiken bygger alltså på fromma förhoppningar och ökade krav på de anställda

Nu ökar också sjukskrivningarna och blir dessutom längre, se P1

Hösten 2006 när regeringen Reinfeldt tillträdde var ekonomin mycket god och arbetslösheten lägre än idag. Utöver att regeringen för en borgerlig politik som ökar klyftorna och försämrar miljön har de misslyckats med de flesta av sina viktigaste löften avseende välfärden. Jag kan bara hoppas att fler väljare vid nästa val genomskådar falskheten i politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar