söndag 9 januari 2011

Demokrati

Ibland när jag är på möte känns det som att jag har andra tankar om demokrati mot andra mötesdeltagare. Upplever att det inte ens är meningsfullt att föreslå saker. Nedan kommer några tankar runt för mig viktiga demokratifrågor.

1. regler för planering och genomförande av möten
Någon/ några ska ha tänkt runt hur möten är upplagda. Utrymme ska finnas att samtala och processa viktiga frågor och alla ska veta vilka beslut som är tänkta att tas, så att man kan förbereda sig. Vid viktiga beslutsfrågor ska någon ha koll på tidigare beslut, så att inte beslut strider mot varandra. Det är också viktigt med öppenhet.

2. en möteskultur som gör att alla känner delaktighet
Jag tror också på att arbeta med möteskulturen på ett genomtänkt sätt. Normkritiska övningar är bra att göra för att mötena ska bli mer jämlika. Det är bra om mötesdeltagare turas om att vara ordförande, så att alla får pröva att ta olika roller.

3. Tydliga uppdrag
Varje gång som nya mötesdeltagare är tillsatta i en grupp eller valda till ett uppdrag, bör förutsättningarna för uppdraget diskuteras. Vilka frågor kan deltagarna påverka, vad är syftet med uppdraget, vad ska åstadkommas.

4. Kunskap
Beslut ska också vara grundade i kunskap om frågorna. Alla kan inte allting om allt och det är viktigt att lyfta fram aktuell kunskap inom olika områden som berör det man arbetar med. Det är bra om det finns en punkt på dagordningen som handlar om kunskapspåfyllnad, vilket innebär en inbjuden gäst eller att någon deltagare har fått förbereda sig lite extra i en fråga. Inför viktiga beslut är det viktigt att alla fått tillgång till ett bra kunskapsunderlag.

5. makthavare ska kunna avsättas
Kulturen runt hur man arbetar med att tillsätta personer på uppdrag bör granskas. Valberedningar har en viktig roll att förutsättningslöst diskutera vilka personer som är lämpliga för vilka uppdrag. Det är också viktigt att arbeta med kulturen, så att människor som är intresserade av uppdrag känner sig trygga att tala om det. Det är inte självklart att man bara ska få fortsätta på ett uppdrag, som man har tills man avgår, men det är viktigt att en person som inte får fortsätta på ett uppdrag får ett samtal med någon ur valberedningen om hur valberedningen har tänkt. (Liknande tänkande gäller vid tillsättande av olika tjänster och fördelning av arbetsuppgifter på en arbetsplats.)

Eftersom makthavare ska kunna avsättas är det viktigt att tjänstemän förstår sin roll i en demokratiskt styrd organisation, som t ex i en kommun. Politiker tar naturligtvis beslut ibland som inte uppskattas av ansvariga tjänstemän. Om tjänstemannakulturen är sådan, så att politiskt tagna beslut inte genomförs på ett adekvat sätt, så fungerar demokratin dåligt. Däremot är det viktigt med former för förtroendefulla samtal mellan politiker och tjänstemän, så att det finns en ömsesidig förståelse runt svårigheter med planerade och tagna beslut.
Detta har jag skrivit ner ganska snabbt, så det är ingen färdig struktur runt demokratiska frågor. Jag kan inte heller påstå att jag själv lever upp till alla punkterna i alla sammanhang.

Jag har haft olika typer av uppdrag i många olika styrelser och nämnder under väldigt många år. När jag var kommunalråd hade jag också ordförandeuppdrag och då hade jag själv stort inflytande över strukturen runt demokratiarbetet. Under senare år har jag också haft uppdrag men inte som ordförande. Har då och då försökt påverka strukturen, men alltför ofta känt mig bemött som något slags UFO, vilket ger en känsla av meningslöshet runt att driva dessa frågor. När jag själv inte har makt att stå för tänket, så blir jag beroende av att andra är intresserade. Tyvärr upplever jag att det i dagens samhälle finns väldigt lite intresse för att diskutera och planera för att utveckla demokratin.

Jämställdhet tas ibland för given och en del människor tror att vi har uppnått full jämställdhet. Samma sak gäller nog demokratin. Många tar demokratin för given och en del tycker jag är besvärlig när jag vill prata jämställdhet och demokrati. Har man en maktposition så vill man fortsätta ha den och är inte intresserad av maktfördelningsfrågor. Har man inte makt, men har accepterat sin egen underordnade ställning är man inte heller intresserad av att prata om detta i de sammanhang som man själv finns med i . Det är mycket lättare att prata om att andra ska ändra sig i andra sammanhang där jag inte alls finns med.

Min avsikt när jag avgick som kommunalråd var att använda den kunskap och erfarenhet jag har till att arbeta med dessa frågor. Jag har hoppat av ganska många olika uppdrag jag haft under senare år för jag inte tyckt att det fungerat på ett för mig tillfredställande sätt. Jag kan inte påstå att det fungerat dåligt, men när jag har en massa tankar runt hur man mer skulle kunna göra så blir det svårt när jag inte finner former för hur jag ska uttrycka vad jag tänker och få bidra till att utveckla den demokratiska formen. Därför känner jag mig uppgiven och trött. Demokrati är det viktigaste vi har ur alla aspekter och det är alldeles för få som reflekterar runt grunderna för demokratin i form av lagstiftning, stadgar m.m.


Mer glad kände jag mig när jag lyssnade på P1 Hunden och livet i morse. Jag kanske skulle må bättre av att skaffa hund i stället för att driva frågor på möten, när andra ändå inte är intresserade. Tyckte bland annat om inslaget om hundens tillit till människan. Önskar att jag kände samma oreflekterade tillit till människors förmåga. I grunden tror jag på människors möjligheter att forma ett bättre liv. Ibland är jag rädd för att vi bygger fast oss i en kortsiktig marknads- och tävlingskultur, som göder odemokratiska krafter inom alla oss människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar